Offerte - Verhuur parkeerborden verkeersborden regio Dendermonde - Aalst - Asse - Puurs - Verkeersborden & parkeerborden & werfsignalisatie huren regio Aalst, Dendermonde, Asse, Puurs ... Afhaal mogelijk in Wetteren & Dendermonde

Ga naar de inhoud

Offerte - Verhuur parkeerborden verkeersborden regio Dendermonde - Aalst - Asse - Puurs

Contact

Gebruik dit formulier om een prijsofferte (verhuur) te ontvangen, U ontvangt ook meteen een kopie via e-mail van Uw ingevulde gegevens.
Indien U rechtstreeks uw borden wenst te reserveren, krijgt U ook steeds nog een prijsofferte via email.
Gemiddelde invultijd formulier = 1,5 a 3 minuten.
(*) met een sterretje is verplicht in te vullen.


-->> Organiseer U (of diegene dat de borden komt afhalen /terugbrengen) om zelf in te laden en te lossen van de verkeersborden/signalisatie!
Uw contactgegevens
TipTip
Vanaf welke datum / door ons laten leveren.
TipTip

 Ja, plaatsing door jullie firma (tegen meerprijs en aan transportkosten). één set E1/E3 of E9c plaatsen wij gratis.
 Ja, plaatsing door jullie firma + controle nazicht
Tip

Tip

Tip

Tip

 Mijn werfadres bevindt zich in een LEZ.
 Mijn werfadres bevindt zich in een autovrije zone.
Tip
E1/E3/E9c met of zonder kettingen/sloten.
Tip

Tip
Vermelding datumborden.
Wij vermelden steeds de gevraagde datum(s)+uren op onze datumborden bij E1/E3/E9c (dus bij verboden parkeer borden, en parking werfwagens).
Dit is wettelijk verplicht en dient dus steeds genoteerd te staan.

bvb Op dond 24/8/17 van 7 u tot 19u
OF Van dond 24/8/17 tot vrij 1/9/17 van 8 u tot 18u

(indien U meerdere sets nodig heeft en er verschillende datums/uren moeten vermeld staan, kunt U verschillende data doorgeven door nog één item in te vullen)

Indien U doorlopend parkeerverbod nodig heeft (vermeld dit dan -> doorlopend parkeerverbod aub).
bvb van ma 18/5 vanaf 6u00 tot ma 18/6 18u00.
Dus tussen deze 2 data mag NOOIT geparkeerd worden!Vul hier in wat U nodig heeft, aantal ...
U kan het ook rechtstreeks invullen bij: "Uw vraag (wat?, aantal? ...)"
Tip

Tip

Tip
Vergunning aangevraagd?

+ Hoe heeft U ons leren kennen?
Tip

TipALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
Artikel 1: verplichtingen van de huurder(ontlener).
De huurder moet VOOR het gebruik van deze borden, een vergunning aangevraagd hebben aan de gemeente/ stad/politiezone waar deze borden zullen gebruikt worden.
Artikel 2: verplichtingen en aansprakelijkheid van de huurder.
§1 De huurder(ontlener) is ten allen tijde aansprakelijk en draagt zorg voor:
a) Het in goede staat houden van het materiaal..
b) Het binnen de overeengekomen termijn terug te bezorgen van het materiaal. Indien er geen tijdige verwittiging aan de verhuurder is gebeurd, wordt telkens de dagprijs extra aangerekend!
Wanneer u de borden terugbrengt, wordt u de resterende waarborg terugbetaald.(indien er geen nieuwe schade aan de signalisatie is..
§2 De huurder(ontlener) is te allen tijde:
a) Geheel aansprakelijk voor alle eventuele gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, die zich tijdens de periode van ontlening door en aan dit materiaal zouden kunnen voordoen.
b) Verplicht alle kosten van reparatie of vervangingen ten gevolge van nalatigheid, onjuist gebruik, vervoer, opslag, enz. … alsmede de kosten van beschadiging (ook door derden) te voldoen onmiddellijk na de vaststelling van de juiste reparatiekosten/vervangingskosten.
Artikel 3: Eigendom signalisatie materialen/verkeersborden...
a) Alle gehuurde verkeersborden/rubberen voeten (signalisatie) blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder!! Deze borden zijn allemaal gemarkeerd met onze firma stickers www.verhuurds.be.
b) De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:
a. de huurder in staat van faillissement wordt verklaard
b. de huurder surseance van betaling aanvraagt
c. de huurder liquideert
Artikel 4: De verhuurder is niet aansprakelijk bij:
a) De verhuurfirma De Saedeleir kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige plaatsingen en/of wegnames wegens overmacht zoals o.a. files, ongevallen of voor schade t.g.v. technische storingen aan verkeerslichten …
b) Takelkosten kunnen niet op de verhuurfirma De Saedeleir verhaald worden.
c) Kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien: er geen vergunning door huurder is aangevraagd, of er geen eigen borden mogen geplaatst worden, en er een proces verbaal wordt opgesteld en/of er een boete/retributie aan de gemeente/stad of politiedienst betaald dient te worden. Dit blijft steeds ten laste van de huurder!
d) De verhuur firma De Saedeleir kan niet tegenover wie dan ook aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen bij het gebruiken van ontleende materialen, ook niet bij het transporteren van ontleende materialen door de ontlener zelf afgehaald of teruggebracht.
BIJZONDERE VERHUURVOORWAARDEN
IN ONZE PRIJZEN ZIJN INBEGREPEN
 Huur signalisatiemateriaal conform SB 250.
 1 keer blokbatterijen/huurperiode pinklichten (excl. onderhoud).
 Montage van de borden.
 Het vermelden van de datums op de datumborden bij E1/E3/E9c .
IN ONZE PRIJZEN ZIJN NIET INBEGREPEN
Helpen laden bij afhaling en helpen lossen bij teruggave van de signalisatie.
 Kosten voor inname openbaar domein of dossierkosten (steeds ten laste van huurder).
 Aanvraag vergunning, opmaak signalisatieplan (steeds ten laste van huurder).
 Verwittigen bewoners/bedrijven (steeds ten laste van huurder).
 Accuwissels t.b.v. signalisatie inrichtingen of verkeerslichten (tegen meerprijs & transportkosten).
 Eventuele afwijkingen van het vooropgestelde/goedgekeurde signsalisatieplan (tegen meerprijs & transportkosten).
 Interventies t.g.v. nalatigheid van de klant(huurder), storingen door weersomstandigheden, ongevallen of overmacht (tegen meerprijs & transportkosten).
 Onderhoud van het materiaal na de werken.
 Reiniging van de signalisatie die niet door normaal gebruik is tot standgekomen. (bvb olie, harde residu op de borden/signalisatie bvb cement/beton, …) (reiniging tegen meerprijs met een minimum van € 25).
 Beschadigingen en/of diefstal van het materiaal. (steeds ten laste van huurder)
 Plaatsing verkeersborden, plaatsing parkeerverbod (tegen meerprijs).
 Transportkosten (steeds mogelijk om zelf af te halen/terug te brengen, zonder meerprijs).
 Plaatsen en wegnemen signalisatie conform M.B. 7/05/1999.
 Controle nazicht op door ons geplaatste borden op uw werfadres (tegen meerprijs & transportkosten).

Pagina 2 van 2
ANDERE VOORWAARDEN
 Betalingsvoorwaarden: Het bedrag dient op voorhand via Bancontact voldaan te worden.
 Per interventie zoals plaatsing, wegname, in/uit dienstname, enz. wordt een supplement aangerekend zoals opgegeven in de offerte.
 Waarborg (afhankelijk van de gehuurde materialen) bij afhaling te betalen via cash of op voorhand via overschrijving, bij transportkosten naar uw werfadres moet het bedrag via overschrijving voldaan zijn op onze rekening.
SCHADE EN/OF VERLIES
 In geval van diefstal doet u ook aangifte bij de politie, bezorg ons steeds een kopie van PV.
 Ontbrekende en/of vernielde materialen worden altijd verrekend aan onze eigen verkoopstarieven.
 Beschadigde materialen worden volledig aangerekend wanneer ze niet meer bruikbaar zijn of gedeeltelijk al naargelang de beschadiging. (met een minimum van € 30)..
 Op onze datumborden E1/E3/E9c is het niet toegelaten een papieren blad met plakband vast te kleven. Indien dat toch gebeurd wordt er 25 euro van de waarborg ingehouden! (De datum en uur vermelding wordt steeds door verhuurder op de datumborden geschreven!). Ook is het niet toegestaan om andere stiften op de datumborden te gebruiken! Bij verlenging kan u steeds kosteloos een witte stift + uitwisproduct afhalen (op afspraak) en deze gebruiken tot einde huur.
 Er worden steeds foto’s genomen van de verkeersborden net voor afhaling door de klant, of bij plaatsing door ons.
INTERVENTIES
 Interventies worden verrekend aan € 45 per uur tijdens de daguren, € 65 per uur tijdens de avond – nachturen (vanaf 17u) en op ZATERDAG en € 85 per uur op ZONDAG, transportvergoeding niet inbegrepen.
 Bijkomende diensten of leveringen op vraag van de huurder of bevoegde diensten die ONMIDDELLIJK moeten worden uitgevoerd worden aanzien als interventies en zullen verrekend worden aan bovenstaande interventietarieven.
 Bijkomende diensten of leveringen op vraag van de huurder of bevoegde diensten die kunnen worden opgenomen in onze normale planning zullen verrekend worden aan forfaitaire standaardprijzen afhankelijk van de locatie en geleverde prestaties.
 Interventies worden steeds gerekend vanaf vertrek tot aankomst in onze werkplaats met een minimum van 2 uur en bijkomende vertrekvergoeding van € 50.
Gelieve steeds via email te verwittigen wanneer de borden terug door ons
dienen opgehaald te worden aub.
AKKOORD MET ALLE ALGEMENE + BIJZONDERE VERHUURVOORWAARDEN.

Tip
© 2017-2024 Jordy De Saedeleir
CONTACTEER ONS VOOR AL UW VRAGEN
Wij zijn vaak op de baan (en kunnen niet altijd de telefoon opnemen),
contacteer ons daarom bij voorkeur via email / contactformulier of SMS ons.

Afhalen/terug brengen borden is steeds op afspraak:
maandag  tot vrijdag 7u tot 19u
('s zomers tot 20u!)

zaterdags enkel van 7u -19u.
Uitzonderingen hierop zijn mogelijk.
Gesloten zon- & feestdagen
Terug naar de inhoud